A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Diccionario Biográfico del Socialismo Español:
Recuperando la Historia

El año 2006 fue declarado el año de la Memoria Histórica. Ese mismo año la Fundación Pablo Iglesias, con la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia, puso en marcha el proyecto de Diccionario Biográfico del Socialismo Español, encaminado a recuperar para la historia la memoria de las personas que han formado parte del movimiento socialista en España.

La Fundación Luís Tilve ha formado parte del equipo de investigación, integrado por investigadores de siete universidades españolas y de otras entidades relacionadas con la historia del socialismo español.

En una primera fase ha sido cubierto el período 1879-1939 y en la actualidad se está poniendo en marcha la etapa 1939-1955, en la que también participa la Fundación Luís Tilve.


Un diccionario interactivo

La importancia de las nuevas tecnologías de la información se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar el Diccionario Biográfico del Socialismo Español. Éste, consultable en la página web www.diccionariobiografico.org, permite interactuar al visitante y seleccionar la información. Las búsquedas se pueden hacer por criterios onomásticos, geográficos y por el papel desempeñado en las organizaciones socialistas, así como combinar varios de ellos.

Una fuente documental

La página web del Diccionario Biográfico del Socialismo Español permitirá además la consulta de material gráfico procedente del Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias y de documentos de interés que se irán incorporando paulatinamente.


La web nace también con la vocación de ser un punto de información sobre actividades relacionadas con la historia del soialismo y de la Historia Contemporánea de España. Cuenta con un aula virtual para facilitar la transmisión del conocimiento de una manera interactiva a los interesados en el estudio del movimiento socialista en España.

Un proyecto abierto

El proyecto está abierto a todos. La página web dispone de canales para contactar con el equipo de investigación y los colaboradores para hacerles llegar biografías o propuestas de biografías.Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España